• Gedragsregels seksuele intimidatie

  Seksuele intimidatie is bij verenigingen helaas aan de orde van de dag. Hoe vaak kom je deze vervelende berichtgeving niet tegen in de media. Kinderen die naar een vereniging gaan, moeten zich daar veilig kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen op een ongedwongen manier tot de persoon die zij willen zijn. Seksuele intimidatie naar kinderen toe zorgt er voor dat kinderen niet vrij kunnen zijn, zich angstig voelen en geen vertrouwen meer kunnen hebben in volwassenen.


  Vennep Flyers heeft een preventief beleid opgesteld jegens seksuele intimidatie, in de hoop dat dergelijke zaken niet bij onze vereniging voorkomen. Een onderdeel van het beleid zijn de gedragsregels jegens seksuele intimidatie. Deze regels luiden als volgt:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  • De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaard geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  • Mochten er desondanks toch aanwijzingen zijn dat de gedragsregels overtreden worden, dan hopen we dat daar melding van gemaakt wordt bij de vertrouwenspersoon, of bij het bestuur.

  • Vennep Flyers heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door Vincent Hermie en Simone Balfoort. Zij zijn te bereiken: vennepflyers.vertrouwenspersoon@gmail.com of telefonisch 06--50810794 (Vincent) 06-51055932 (Simone).